Algeme voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR ZICH EEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN, STEMT U IN EN ACHT U ZICH GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN.

INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, VERZOEKEN WIJ U ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN.

1 UITGEVER
De uitgever van deze website is de naamloze vennootschap DE LANDTSHEER EMMANUEL, met maatschappelijke zetel 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 181, bus 1, ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder nummer 39.867, met ondernemingsnummer 0 428 538 971, hierna “BROUWERIJ MALHEUR”.

2 DEFINITIE EN ALGEMENE TOEGANGSREGELS
De "website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door BROUWERIJ MALHEUR en alle informatie en materiaal die de website bevat.

Deze website kan links naar websites die door derden openbaar zijn gemaakt bevatten en websites die door derden openbaar zijn gemaakt kunnen links naar deze website bevatten. BROUWERIJ MALHEUR onderzocht deze websites van derden niet, en heeft in elk geval geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.

Alsdan wijst BROUWERIJ MALHEUR elke aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of materiaal geplaatst op met deze website verbonden websites af. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat BROUWERIJ MALHEUR de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Evenmin geeft BROUWERIJ MALHEUR een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

3 INHOUD VAN DE WEBSITE
BROUWERIJ MALHEUR zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van de bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal dat op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Desondanks kan BROUWERIJ MALHEUR niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen.

Alsdan zal BROUWERIJ MALHEUR niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van haar zijde.

4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door BROUWERIJ MALHEUR of met haar verbonden entiteiten of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BROUWERIJ MALHEUR.

5 GEBRUIK VAN DE WEBSITE
U mag deze website niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, inzonderheid doeleinden verboden door deze Algemene Voorwaarden of door de wet.

Onder geoorloofd gebruik wordt onder meer verstaan, zonder beperking:

 • niemand beledigen, achtervolgen, of bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven);
 • geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie publiceren, inzenden, uploaden naar de website, verdelen of verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend jegens religieuze of ethische overtuigingen is, lasterlijk, obsceen, onzedig of ongeoorloofd is, of om het even welk recht schendt, in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten;
 • geen bestanden uploaden naar de website die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten, u er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt;
 • geen bestanden die virussen bevatten of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, uploaden naar de website;
 • geen goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, met commerciële doeleinden te promoten of te koop aan te bieden;
 • geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt geupload naar de website, vervalsen of verwijderen.

Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar de website, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft u BROUWERIJ MALHEUR de toelating om:

 • deze communicatie te controleren, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creëren;
 • het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden.

De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht. BROUWERIJ MALHEUR behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de inhoud die u hebt ingezonden te verwijderen, evenals het het recht om inzendingen te corrigeren op lengte, grammatica of taalgebruik.

6 INZENDINGEN VOOR ‘MIJN MALHEUR’, ‘MALHEURPAIRING’ en eventuele MALHEUR-WEDSTRIJDEN
Uw inbreng voor deze site wordt gewaardeerd. BROUWERIJ MALHEUR zal echter geen inhoud of ander materiaal aanvaarden of publiceren die niet voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden of die op enigerlei wijze onwettig, aanstootgevend, storend of ongepast zijn. Door het insturen van teksten, afbeeldingen, video’s of ander materiaal ziet u af van elke aanspraak op intellectuele of andere eigendomsrechten op dit materiaal. BROUWERIJ MALHEUR voorziet ook geen geldelijke of andere vergoedingen voor het ingestuurde materiaal, met uitzondering van de prijzen in natura voor de winnaars van Malheur-wedstrijden.

7 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
BROUWERIJ MALHEUR eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992.

Zij gebruikt de op haar website verzamelde gegevens voor:

 • Het toezenden van informatie op uw verzoek over haar producten, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@malheur.be;
 • Het uitvoeren van een actie: Als u reageert op een actie of prijsvraag, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op de marketingacties te meten.
  Voorts worden demografische en andere gegevens verzameld voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting.
De website kan informatie bevatten over promotieacties die BROUWERIJ MALHEUR met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw voorafgaande toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming u haar diensten en producten kan aanbieden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen BROUWERIJ MALHEUR in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met deze informatie is BROUWERIJ MALHEUR in staat de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan het onder punt 1 vermelde adres, of per e-mail: info@malheur.be. Op die adressen kunt u ook uw eventuele vragen stellen, betreffende de verwerking van uw gegevens.

8 TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM
Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en de onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerd door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Rechtbanken van Dendermonde zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande, dit onverminderd het feit dat BROUWERIJ MALHEUR een keuze kan maken van een andere Rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft omtrent een dergelijk geschil volgens een toepasselijke wetgeving.


PRIVACY

Bescherming van persoonlijke levenssfeer

1. Persoonsgegevens
Malheur.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een registratieformulier voor de Malheur-wedstrijden, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Malheur.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van naamloze vennootschap DE LANDTSHEER EMMANUEL, met maatschappelijke zetel 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 181, bus 1, ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder nummer 39.867, met ondernemingsnummer 0 428 538 971, hierna “BROUWERIJ MALHEUR”.
Deze gegevens worden verwerkt in grafieken voor marketing-doeleinden, maar nooit an sich doorgespeeld, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@malheur.be.

2. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Malheur.be kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Malheur.be-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

3. Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.